Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[29.02.2016]

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ , съобщава на всички заинтересоване лица , че е изготвен проект за ПУП-ПП /парцеларен план/ във връзка с Договор 4898/30.01.2015г. за изготвяне на ПУП и технически проекти за проект:”Модернизация на железопътна линия София-Пловдив:ЖП участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин –Септември” за участък Елин Пелин –Ихтиман

Трасетата и сервитутите са предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС землища на с.Вакарел, с. Пауново, с. Бузяковци, с. Веринско и с. Живково съгласно регистрите с подробно описание на имотите и сервитутите, неразделна част от ПУП-ПП – землище с.Вакарел, ПУП-ПП – землище с. Пауново, ПУП-ПП – землище с.Бузяковци, ПУП-ПП – землище с.Веринско и ПУП-ПП – землище с.Живково.

Проектите се намират в Дирекция „АС” при Община Ихтиман и на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуването, заинтересованите могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до общинската администрация.

Изготвил:

Вяра Евгениева Иванова, гл.специалист ”АС

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ