Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[24.02.2016]

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП, ГР. БЛАГОЕВГРАД

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед № РД-07-132/05.02.2016 год. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието и храните се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 5 (пет) год. на : ОБЕКТЪТ, представляващ държавна горска територия с обща площ 536,150 дка, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Арамлиец”, включващ:

поземлен имот с кадастрален номер 215012 в землището на с. Белица – горска територия, с площ 11,693 дка, съгласно скица – проект № Ф01997/10.01.2016 г., издадена от ОС Земеделие – общ Ихтиман;

поземлен имот с кадастрален номер 215014 в землището на с. Белица – горска територия, с площ 55,728 дка, съгласно скица – проект № Ф02010/10.01.2016 г., издадена от ОС Земеделие – общ Ихтиман;

поземлен имот с кадастрален номер 215017 в землището на с. Белица – горска територия, с площ 94,564 дка, съгласно скица – проект № Ф01999/10.01.2016 г., издадена от ОС Земеделие – общ Ихтиман;

поземлен имот с кадастрален номер 000439 в землището на с. Белица – горска територия, с площ 3,669 дка, съгласно скица – проект № Ф02008/10.01.2016 г., издадена от ОС Земеделие – общ Ихтиман;

поземлен имот с кадастрален номер 000440 в землището на с. Белица – горска територия, с площ 98,998 дка, съгласно скица – проект № Ф02007/10.01.2016 г., издадена от ОС Земеделие – общ Ихтиман;

поземлен имот с кадастрален номер 024032 в землището на с. Белица – горска територия, с площ 5,328 дка, съгласно скица – проект № Ф02006/10.01.2016 г., издадена от ОС Земеделие – общ Ихтиман;

поземлен имот с кадастрален номер 004030 в землището на с. Белица – горска територия, с площ 2,173 дка, съгласно скица – проект № Ф02002/10.01.2016 г., издадена от ОС Земеделие – общ Ихтиман;

поземлен имот с кадастрален номер 004028 в землището на с. Белица – горска територия, с площ 3,403 дка, съгласно скица – проект № Ф01996/10.01.2016 г., издадена от ОС Земеделие – общ Ихтиман;

поземлен имот с кадастрален номер 000650 в землището на с. Белица – горска територия с начин на трайно ползване: поляна – с площ 3,314 дка, съгласно скица – проект № Ф01992/10.01.2016 г., издадена от ОС Земеделие – общ Ихтиман;

поземлен имот с кадастрален номер 000647 в землището на с. Белица – горска територия, с площ 3,253 дка, съгласно скица – проект № Ф01990/10.01.2016 г., издадена от ОС Земеделие – общ Ихтиман;

поземлен имот с кадастрален номер 000649 в землището на с. Белица – горска територия, с площ 1,128 дка, съгласно скица – проект № Ф01991/10.01.2016 г., издадена от ОС Земеделие – общ Ихтиман;

поземлен имот с кадастрален номер 000157 в землището на с. Белица – горска територия, с площ 6,450 дка, съгласно скица – проект № Ф01989/10.01.2016 г., издадена от ОС Земеделие – общ Ихтиман;

поземлен имот с кадастрален номер 090205 в землището на с. Белица – горска територия, с площ 4,120 дка, съгласно скица – проект № Ф01993/10.01.2016 г., издадена от ОС Земеделие – общ Ихтиман;

поземлен имот с кадастрален номер 090207 в землището на с. Белица – горска територия, с площ 6,969 дка, съгласно скица – проект № Ф01994/10.01.2016 г., издадена от ОС Земеделие – общ Ихтиман;

поземлен имот с кадастрален номер 090209 в землището на с. Белица – горска територия, с площ 14,005 дка, съгласно скица – проект № Ф01995/10.01.2016 г., издадена от ОС Земеделие – общ Ихтиман;

поземлен имот с кадастрален номер 024010 в землището на с. Белица – горска територия, с площ 8,692 дка, съгласно скица – проект № Ф 02003/10.01.2016 г., издадена от ОС Земеделие – общ Ихтиман;

поземлен имот с кадастрален номер 215020 в землището на с. Белица – горска територия, с площ 24,340 дка, съгласно скица – проект № Ф 02000/10.01.2016 г., издадена от ОС Земеделие – общ Ихтиман;

поземлен имот с кадастрален номер 215023 в землището на с. Белица – горска територия, с площ 92,077 дка, съгласно скица – проект № Ф 02001/10.01.2016 г., издадена от ОС Земеделие – общ Ихтиман;

поземлен имот с кадастрален номер 024028 в землището на с. Белица – горска територия, с площ 66,171 дка, съгласно скица – проект № Ф 02004/10.01.2016 г., издадена от ОС Земеделие – общ Ихтиман;

поземлен имот с кадастрален номер 024030 в землището на с. Белица – горска територия, с площ 30,075 дка, съгласно скица – проект № Ф 02005/10.01.2016 г., издадена от ОС Земеделие – общ Ихтиман.

До участие в търга се допускат кандидати, които отговарят едновременно на условията, посочени в чл. 43а, ал. 1 от Закона за горите.

Начална годишна наемна цена, под която участниците в търга не могат да оферират е в размер на 19 869 лв. (деветнадесет хиляди осемстотин шестедест и девет лева) без ДДС. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в търга се извършва в деловодството на ТП „ДЛС Арамлиец ”, на адрес: с. Огняново 2117, област София от 08:30 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.

Оглед на обекта може да се извършва в присъствие на представител на ТП „ДЛС Арамлиец”, всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Търгът ще се проведена 28.03.2016 г. от 10:00 часа в сградата на ТП „ДЛС Арамлиец”.

Повторен търг да се проведе на 11.04.2016 г. от 10:00 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.

Информация на тел: 0884005146 /инж. Венцислав Георгиев – Директор на ТП „ДЛС Арамлиец”/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ