Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[11.02.2016]

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Община Ихтиман уведомява всички родители, настойници, попечители и другите лица, които полагат грижи за дете, както и всички заинтересовани, че на сесия на Общински съвет Ихтиман, състояла се на 29.01.2016 г. са приети промени в Наредба №1 за обществения ред на територията на община Ихтиман, отнасящи се до режима на пребиваване на деца на обществени места и съобразени с разпоредбите на Закона за закрила на детето, а именно чл.8, ал.3 и ал.4 и чл.45, ал.2 и ал. 3, както следва:

Чл. 7 от Наредба № 1

ЗАБРАНЯВА СЕ:

т.8 Достъпът на дете на обществени места след 20.00 часа, ако детето не е навършило 14-годишна възраст без родители, настойници, попечители или другите лица, които полагат грижи за детето

т.9 Достъпът на дете на обществени места след 22.00 часа, ако е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст без родители, настойници, попечители или другите лица, които полагат грижи за детето. Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22.00 часа, ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст

Чл.27 от Наредба № 1

ал.4 Който допусне от 22.00 ч. до 6.00 ч. дете в управляван от него търговски обект в нарушение на чл. 7, т.8 и т.9, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2 000 лв. до 5 000 лв., а при повторно нарушение – с глоба или имуществена санкция от 5 000 до 8 000лв.

ал.5 Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което наруши чл. 7, т.8 и т.9, изр.1 или родител, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което не осигури придружител по чл.7, т.9,изр.2 се наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – с глоба или имуществена санкция от 500 до 1 000 лв.

Община Ихтиман призовава за спазване на горецитираните разпоредби.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ