Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[10.02.2016]

РЕДОВНО ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА МКБППМН ИХТИМАН

На 9 февруари 2016 г. Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Ихтиман проведе своето редовно първо заседание за новата 2016 година при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на МКБППМН през 2015 год.

2. Запознаване на членовете на МКБППМН с бюджета на комисията през 2016 год.

3. Избор на оперативно бюро по чл.7 от ЗБППМН

4. Обсъждане на помощен орган към МКБППМН Ихтиман – Консултативен кабинет „Превенция” , който ще функционира едновременно като консултативен кабинет и приемна на обществения възпитател. Запознаване със статута на Консултативен кабинет „Превенция”.

5. Представяне на обществени възпитатели, които ще работят към МКБППМН през 2016 год.

6. Обсъждане на други въпроси, касаещи дейността на МКБППМН Община Ихтиман.

Заседанието бе открито от г-н Георги Илиев - председател на МКБППМН и заместник-кмет на община Ихтиман.

От 15 членове присъстваха 12, заседанието бе редовно и в регламент да взима решения.

Гости на заседанието бяха г-жа Десислава Стоименова – прокурор в Районна прокуратура – гр. Ихтиман и г-жа Красимира Василева – директор на Център за обществена подкрепа (ЦОП) гр. Ихтиман.

След запознаване с Отчета на МКБППМН за 2015 г., секретарят на МКБППМН запозна членовете на комисията с бюджета за 2016 г., който е определен от Министерски Съвет на Република България съгласно Закона за държавния бюджет.

Секретарят на комисията Н. Алексиева запозна членовете на МКБППМН със статута на помощния орган, който бе обособен 2015 година към МКБППМН Ихтиман – Консултативен кабинет „Превенция”. Кабинетът функционира успешно едновременно като консултативен кабинет и приемна на обществения възпитател.

Изборът на членовете от комисията за обществени възпитатели беше през 2016 г. да останат същите от предходната година, тъй като това са педагози, с голяма рутина и опит, и работата с тях се осъществява успешно.

Бяха направени коментари и предложения за бъдещата дейност на комисията по засилена превенция на детската престъпност и родителската отговорност.

Дневният ред бе изчерпан и заседанието закрито.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ