Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[28.12.2015]

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН КАЛОЯН ИЛИЕВ ПОДПИСА ДОГОВОР ПО СХЕМА „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Кметът на Община Ихтиман подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0195 – С001 на 18.12.2015г. по проект "Община Ихтиман с грижа и подкрепа за независим живот", финансиран по процедура ”Независим живот” BG05M9OP001-2.002 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Бюджета на проекта е в размер на 448 977,72 лева, за срок от 24 месеца. Този проект надгражда успешно реализирания проект от община Ихтиман по схемата „Помощ в дома”, където бе създаден Център за предоставяне на услуги в домашна среда. В центъра ще се предоставят почасови социални услуги в домашна среда за хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване. Предвижда да се разшири обхвата на предоставените социална услуги, като се включат допълнителни услуги - здравни, психологическа подкрепа за потребители, както и да се подобри качеството на предоставените услуги, чрез супервизия на персонала обслужващ потребителите. Обща цел на проекта е осигуряване на по-добро качество и достъп до интегрирани услуги на хора с увреждания, в т.ч. и деца и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване, според специфичните потребности на потребителите.

Специфични цели на проекта са:

- Подкрепа за дейността на Центъра за социални услуги в домашна среда – Ихтиман.

- Подобряване на достъпа до социални услуги на по- голям брой потребители на територията на община Ихтиман.

- Разширяване на обхвата на предоставените социални услуги и достъпа до здравна и психологическа подкрепа.

- Създаване на нови работни места за безработни лица на територията на община Ихтиман.

С настоящият проект ще се постигнат следните резултати: Функциониране на Центъра за социални услуги в домашна среда – Ихтиман с разширен достъп на социални услуги вкл. здравни и психологически услуги за 120 потребители. Осигуряване на по-добро качество и достъп до интегрирани услуги на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване, според специфичните потребности на потребителите.

През месец януари ще бъде проведена встъпителната пресконференция с цялостната информация за обществеността.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -------------------------------------

Проект "Община Ихтиман с грижа и подкрепа за независим живот", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ