Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[18.12.2015]

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗЕМЕД. СТОПАНИ

До 31 декември земеделските стопани могат да изберат доходите им през следващата година да се облагат като на еднолични търговци

Физическите лица, които са регистрирани като земеделски стопани, могат да изберат доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа като на едноличните търговци.

За целта тези лица следва да подадат декларация по образец до 31 декември на предходната година., като този ред на облагане се прилага за срок не по-кратък от 5 последованелни данъчни години.

Земеделските стопани избрали да се облагат като еднолични търговци прилагат Закона за счетоводството като отразяват всички приходи и разходи.

Данъчната ставка е 15 на сто.

Образецът на декларацията за избор – по чл.29а от ЗДДФЛ може да се изтегли от сайта на НАП – www.nap.bg

Лицата земеделски стопани които са избрали да се облагат като еднолични търговци, декларират доходите си в годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, като попълват приложение № 2 към декларацията.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ