Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[18.12.2015]

ОБЯВА ОТ ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ ИХТИМАН

Съгласно измененията и допълненията на Закона за семейните помощи за деца / ДВ бр.57 от 28.07.2015г./, месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл.8 и месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование се предоставят в натура, когато майката не е навършила 18 години.

1. Помощите в натура се предоставят чрез ваучери, които се издават от Агенцията за социално подпомагане по образец, утвърден от Изпълнителния Директор на АСП.

2. Ваучерите се отпечатват на химизирана хартия в три екземпляра , които носят един и същ пореден номер

3. Ваучерите се предоставят от Дирекция „Социално подпомагане“ на ведомост срещу подпис на лицето, като на правоимащото лице се предоставят първият и вторият екземпляр, които то представя на лицето, предоставящо стоките.

4. При реализирането на ваучера, лицето предоставящо стоката следва да попълни на представените му два екземпляра:

• Датата на реализация на ваучера

• Наименованието на обекта, в който е реализиран

• Име, подпис и печат на лицето, предоставящо стоката

5. Лицето предоставило стоката срещу ваучери, издадени от ДСП, е длъжно да регистрира и отчете продажбата в търговския обект чрез издаване на фискален или системен бон, независимо от това, дали купувачът е поискал друг документ.

6. Лицето предоставило стоката срещу ваучери, издадени от ДСП, до 5-то число на месеца, следващ месеца на извършените продажби, подава в съответната ДСП, която е издала ваучерите, заявление по образец за изплащане на дължимите суми, към което се прилагат следните документи:

• Опис на ваучерите, подлежащи на осребряване, в който задължително се вписват серията, номера, единичните номинални стойности и общата номинална стойност на предоставените ваучери, както и един екземпляр от всеки ваучер, с който е заплатена стоката.

• Оригинална фактура /първичен счетоводен документ/ за дължимите суми с получател съответната ДСП, съдържаща в графата „предмет на стопанската операция“ подробен опис на продадените стоки , с упоменати брой и единична цена. В случай, че отпечатаните редове не са достатъчни за подробно описание на продадените стоки, към фактурата може да се приложи отделен опис / спецификация/, неразделна част от фактурата, съдържащ данните на фирмата и печат

• В заявлението за изплащане на дължимите суми се посочва броя на отчитаните ваучери, общата им сума, номера и датата на издадената фактура и данни за банковата сметка, по която лицето желае да получи плащането.

7. В срок до 5 работни дни след получаване на заявката счетоводителят на ДСП извършва проверка по заявката и нарежда плащането.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ