Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[14.12.2015]

СОЦИАЛНА УСЛУГА „БЕЗПЛАТЕН ОБЯД” ПО ПРОЕКТ „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ” В ОБЩИНА ИХТИМАН

ОТ 15.12.2015 г. ДО 18.12.2015 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, В ОБЩИНА ИХТИМАН СТАРТИРА КАМПАНИЯ ПО НАБИРАНЕ НА ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „БЕЗПЛАТЕН ОБЯД” ПО ПРОЕКТ „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ” – 04.01.2016 г. до 30.04.2016 г.

КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ТРЯБВА ДА ПРИНАДЛЕЖАТ КЪМ НЯКОЯ ОТ СЛЕДНИТЕ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

• ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА НА МЕСЕЧНО ПОДПОМАГАНЕ ПО РЕДА И УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 9 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ;

• ЛИЦА С ДОКАЗАНА ЛИПСА НА ДОХОДИ И БЛИЗКИ, КОИТО ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА ТЯХ;

• САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА, ПОЛУЧАВАЩИ МИНИМАЛНИ ПЕНСИИ /ПЕНСИИ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ; ПЕНСИИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ; НАСЛЕДСТВЕНИ ПЕНСИИ; ПЕНСИИ, НЕСВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ /;

• СКИТАЩИ И БЕЗДОМНИ ДЕЦА И ЛИЦА.

ЛИЦАТА, ПОПАДАЩИ В ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ, СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ИХТИМАН НЕ ПО-КЪСНО ОТ 18.12.2015 Г.

ПОДБОРЪТ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ОТ КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”.

• ТРАПЕЗАРИЯТА Е В СГРАДАТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ НА УЛ. “ЙОРДАН ЦОНЕВ” №23А

• ЗАЯВЛЕНИЯ – ДЕКЛАРАЦИИ СЕ ПОЛУЧАВАТ ОТ ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ИХТИМАН ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН.

• ЗАБЕЛЕЖКА: ЛИЦА, ПОЛЗВАЩИ ПОДОБЕН ТИП УСЛУГИ НА ДРУГО ОСНОВАНИЕ, ВКЛЮЧВАЩИ ХРАНЕНЕ, НЕ СЕ ДОПУСКАТ КАТО КРАЙНИ ПОЛЗВАТЕЛИ.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ