Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[04.12.2015]

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 90, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”- гр. Ихтиман обявява обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”- гр. Ихтиман за календарната 2016 година”.

Връзка за достъп: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=700535&newver=2

Още информация вижте тук

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ