Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[03.12.2015]

СЪОБЩЕНИЕ

Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Ихтиман за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г.

Тя съдържа:

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имотите – общинска собственост;

2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем или аренда, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия;

3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;

4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване;

5. други данни, определени от общинския съвет.

Глава втора.

ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1. Прогноза за очакваните приходи от управление на имотите – общинска собственост

А. Управление на общински имоти /прогнозен резултат в лв./

Отдаване под наем на помещения – 21 000.00 лв.

Отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми обекти, отдаване под наем и аренда на земеделска земя – 212 000.00 лв.

Концесия или наем на всички язовири – 2 500.00 лв.

Отдаване под наем на общински жилища – 9 000.00 лв.

ПРИХОДИ ОБЩО: 244 500.00 лв.

2. Прогноза за очакваните приходи от разпореждане с имотите – общинска собственост

Б. Разпореждане с имоти – общинска собственост

Продажба на имоти – общинска собственост – 1 820 730.00 лв.

Учредени вещни права – 2 000.00лв.

Учредено право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по и през имоти – общинска собственост – 4 000.00 лв.

ПРИХОДИ ОБЩО: 1 826 730.00 лв.

Всичко приходи – 2 071 230.00 лв.

3. Прогноза за очакваните разходи, свързани с придобиването, управлението разпореждането с имотите – общинска собственост

За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти) – 5 000.00 лв.

За оценки – 6 000.00 лв.

За обявления – 5 000.00лв.

Придобиване на имоти /откриване на улици/ – 15 000.00 лв.

Всичко разходи – 31 000.00 лв.

Глава трета.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПУБЛИЧНО – ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

1. Описание на имотите, които Община Ихтиман има намерение да предложи за предоставяне под наем или аренда

№ ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ИХТИМАН ПРЕДВИЖДА ДА ОТДАДЕ ПОД НАЕМ, АРЕНДА, КОНЦЕСИЯ

1. Покривна площ и помещение в сграда на кметство Вакарел

2. Помещения за лекарски кабинети и аптека в здравна служба – с. Вакарел

3. Помещения на кооперативен пазар – гр. Ихтиман, кв. 191

4. Петно № 5 в кв. 10, гр. Ихтиман

5. Помещение кв. 153, п. 35

6. Помещение в сграда на училище „Кирил и Методий“

7 Помещения за лекарски кабинети в бл. „Г” в нова болница

8. Отдаване под наем на общински апартаменти

9. Петно № 21, 32 кв.м, кв. 13, гр. Ихтиман

10. Петно № 6, 38 кв.м, кв. 13, гр. Ихтиман

11. Петно в ПИ № 2566, кв. 187, гр. Ихтиман

12. Петно № 9, кв. 13

13. Хижа в местността „Шиндар“

14. Петно в кв. 191, УПИ І – 9 кв. м

15. УПИ VІІ и УПИ VІІІ в кв. 15, с. Мухово

16. ПИ № 30 – „Пчелина” – с. Венковец

17. Земеделска земя – ПИ № 000818 в землището на с. Вакарел

18. Земеделска земя – ПИ № 030172 в землището на с. Полянци

19. Земеделска земя – ПИ № 035361 в землището на с. Бузяковци

20. Земеделска земя – ПИ № 087466 в землището на с. Живково

21. Помещение за поща, училище, с. Живково

22. Пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ

23. Всички язовири

2. Описание на имотите, които Община Ихтиман има намерение да предложи за продажба

№ ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ИХТИМАН ПРЕДВИЖДА ЗА ПРОДАЖБА

ИМОТИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

1. Всички апартаменти без резервните

2. УПИ ІІ-2, кв. 1, УПИ VІ-112, кв. 12, и УПИ VІІ, кв. 13, с. Мухово

3. Училище, с.Живково

4. УПИ XII-1, кв. 5, с. Нейкьовец

5. УПИ V, кв. 23, с. Селянин

6. УПИ I-344, кв. 13, с. Бърдо

7. УПИ ХІ, кв. 5, с. Белица

8. гр. Ихтиман:

• кв. 65, сграда в болницата

• кв. 209: УПИ VІІІ- 2171, УПИ ІХ-2171

• кв. 210: УПИ І-2171, УПИ ХІІІ-2171, УПИ ХVІ-2171, УПИ ХVІІ-2171, УПИ ХХІІ-2171

• кв. 211: УПИ ІІІ-2171, УПИ ІV-2171, УПИ V-2171, УПИ ХІ-2171, УПИ ХІІ-2171

ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

9. Землище на с. Вакарел

ПИ №№ 076001, 224025, 224026, 224030, 553001, 251008, 251015, 252004, 252007, 252009, 252012, 262026, 262037, 262041, 262042, 262043, 262045, 262047, 263005, 263008, 263018, 263019, 263020, 263023, 263025, 263026, 263027, 263028, 263029, 263032, 263034, 263035, 600011, 6000012, 6000021, 6000032, 6000054, 683059, 683085, 062027, 062033

10. Землище на с. Вакарел, мах. Бальовци

им. № 150 в кад. план на териториите по § 4 от ППЗСПЗЗ на мах. Бальовци

11. Землище на с. Бузяковци

ПИ №№ 000597, 020006, 020011, 020070, 035167

12. Землище на с. Пауново

ПИ № 061029

13. Землище на с. Мухово

ПИ №№ 364009, 364010, 666015, 683023, 683029, 684015, 684047, 406009, 441007, 211014, 211028, 212002, 212003, 212005, 212008, 245003, 247001, 247002, 247003, 293014, 293015, 293016, 295022, 295023, 302001, 211016, 211017, 211027

14. Землище на с. Веринско

ПИ №№ 199422, 000380, 199380

15. Землище на с. Боерица

ПИ №№ 018032, 018041, 131001

16. Землище на с. Стамболово

ПИ №№ 019014, 051012

17. Землище на с. Белица

ПИ №№ 155004, 043012, 043014

18. Землище на гр. Ихтиман

ПИ №№ 059071, 082004, 014004, 043033, 043037

19. Землище на с. Бърдо

ПИ №№ 184007, 184008, 184009, 184010, 184011, 184018, 184020

20. Землище на с. Живково

ПИ № 046472

21. ОПС

22. Придаваеми места

Глава четвърта.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, С ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА НУЖДИТЕ И ВИДА НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ЖЕЛАЕ ДА ПОЛУЧИ В ЗАМЯНА

Община Ихтиман няма намерение да извършва замяна на земи от общинския поземлен фонд срещу имоти на граждани или юридически лица към момента на приемане на настоящата програма.

Глава пета.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ

Община Ихтиман има намерение да придобие в собственост чрез покупка на два имота по 900 кв.м в кв. 2а по РП на с. Вакарел, включени в „Стадион” – с. Вакарел и възстановени на бивши собственици по съдебно решение.

Община Ихтиман възнамерява да придобие недвижими имоти – частна държавна собственост, съставляващи ПИ № 35 и ПИ № 2887 в кв. 153 по плана на гр. Ихтиман, чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост.

Глава шеста.

ДРУГИ ДАННИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Глава седма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2015 – 2019 г. Имотите в програмата не са определени за възстановяване и/или обезщетяване на бивши собственици съгласно становище на Общинска служба по земеделие – Ихтиман. По своята същност програмата е отворен документ и може да бъде актуализирана през годината.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ