Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[13.11.2015]

ОБЯВЛЕНИЕ

Одобрен подробен устройствен план

Община Ихтиман на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че със заповед №1198 / 18.09.2015 г. на Кмета на Община Ихтиман е одобрен ПУП-ПЗ за ПИ 953031, с. Черньово, общ. Ихтиман, с отреждане за Предимно производствена устройствена зона (Пп). Показателите на застрояване са определени съгласно Наредба № 7.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в срок до един месец след обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до общинската администрация.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ