Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.09.2015]

ОБЩИНСКИ ПЪТ 82252 - ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

По проект „Рехабилитация на общински път № 82 252 – от гара Ихтиман – село Черньово, с. Полянци" до разклона с път ІІІ – 822”, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с договор за предоставяне на безвъздмездна финансова помощ № 23/321/01 507 от 14.12.2013 г., строителните работи бяха завършени и е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта от Дирекция за национален строителен контрол.

Изпълнението на проекта ще доведе до подобряване качеството на живот и създаване на връзки между отделните села, предимно по периферията и във високите части на общината, които са силно зависими от състоянието на пътищата, както и подобряване транспортните комуникации. Създават се условия за развитие на транспортните услуги, които са важна част за потенциалното налагане на общината като алтернатива на Промишлена зона София чрез изграждане на бизнес инфраструктура в областта на спедиторската и транспортна дейности. Това са все предпоставки за изграждане на модерна и действаща система за устойчиво развитие на територията на община Ихтиман.

Община Ихтиман се явява основен транспортен възел, като съществува и удобна връзка с международен път Е-79, част от трансевропейски коридор № 4 и е пример за район с възлово значение. Намира се между развити и добре функциониращи области и търси своето място за градивен и устойчив прогрес. Виждайки необходимост от подпомагане за осъществяване на Националния план в тази ос, Община Ихтиман се опря на възможностите, предложени чрез Програмата за развитие на селските райони.

Устойчивото развитие и подобряването на условията в населените места са залегнали като основен приоритет в Общинския план за развитие и Общинската програма за опазване на околната среда. Изпълнението на проекта„Рехабилитация на общински път № 82 252 – от гара Ихтиман – село Черньово до разклона с път ІІІ – 822” е решение за постигане на дългосрочно социално и икономическо развитие, както и подобряване на основните услуги за населението от селата в района. Осигурява се и по-бърз достъп до услуги за децата и уязвимите групи, култура, развлечения и спорт, до информационни и комуникационни услуги.

Общата стойност на проекта е 5 735 203,69 лв. Финансовият принос на ЕЗФРСР е 4 588 162,95 лв., а националното съфинансиране – 1 147 040,74 лв.

Излезе от печат и брошура, като част от мерките за информация и публичност.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ