Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[08.09.2015]

OБЩИНА ИХТИМАН С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, С НАИМЕНОВАНИЕ: „ОБЩИНА ИХТИМАН С ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Във връзка със зачестилото запитване на граждани относно предоставянето на социалната услуга „личен асистент”, Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че на 10.07.2015г. до УО на ОПРЧР бе подадено проектно предложение с наименование „Община Ихтиман с грижа и подкрепа за независим живот” по процедура BG05M9OP001-2.002 – „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и в момента е на етап оценяване от Управляващият орган на Оперативната програма. Проектното предложение е насочено да подобри качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и техните семейства в община Ихтиман чрез изграждане на "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда", в който ще се предоставят интегрирани почасови услуги за хора с увреждания / в това число и деца/ и самотно живеещи възрастни лица със затруднение или невъзможност в обслужването. Чрез реализирането на проектните дейности целевите групи ще имат възможност да упражнят правото си на независим живот и социално включване съобразено със специфичните им потребности и ще се осигури заетост на безработните лица, които полагат грижи за своите близки. С това проектно предложение общината кандидатства за европейско финансиране чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), която през настоящия програмен период 2014-2020 г. ще бъде основен канал за комуникация между бенефициентите и управляващите органи.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ