Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.09.2015]

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ ИХТИМАН СЪОБЩАВА

С промените в Кодекса на труда, в сила от 17.07.2015г. е създаден нов чл.114а в който е регламентиран трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден /еднодневен трудов договор/, сключен между работник и регистриран земеделски стопанин. С ПМС №211 от 13.08.2015г./ ДВ бр.63 от 18.08.2015г./ е изменен и допълнен Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане.

В тази връзка уведомяваме, че безработните лица в трудоспособна възраст, получаващи месечни социални помощи по чл.9 от ППЗСП и сключили еднодневни трудови договори са длъжни да декларират това обстоятелство в ДСП Ихтиман, както и да предоставят копие от договора до 5-то число на следващия месец.

По този ред лицата, които са насочени да полагат общественополезен труд попълват Декларация – Приложение №16, съгласно чл.32, ал.4 от ППЗСП при наличие на сключен договор по реда на чл.114а от Кодекса на труда.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ