Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[05.08.2015]

ОБЩИНА ИХТИМАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - ИХТИМАН” ЕООД

1. Конкурсът ще се проведе на три етапа както следва:

Етап I – 18 август 2015 г. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

Етап ІІ- 18 август 2015 г. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на „МЦ I-Ихтиман” ЕООД за тригодишен период / 2013 - 2015 /;

Етап ІІІ - 18 август 2015 г. Събеседване с кандидатите. При необходимост комисията определя допълнителни дати за събеседване с кандидатите.

2. Изисквания към кандидатите

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

2.1. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на

здравеопазването;

2.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

2.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

3. Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени:

- 3аявление за участие в конкурса;

- Автобиография / европейски формат CV /;

- Копие от документ за самоличност;

- Удостоверение за актуално членство в БЛС/ Б3С / само за кандидатите лекари или стоматолози /;

- Декларация, че кандидатът не е с отнети права да упражнява медицинска професия в Република България - само за кандидатите лекари или стоматолози;

- Дипломи за завършено образование и квалификация съгл. 4 ал.1, ал.1 от Наредба № 9/ 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 3Л3 - оригинал или нотариално заверено копие;

- Удостоверение за трудов стаж съгласно чл. 4, ал.1, Т.2 от Наредба № 9/ 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 3Л3; / нотариално заверено копие на трудова книжка или друг документ удостоверяващ трудовия стаж/;

- Кандидатите притежаващи образователна квалификациионна степен „магистър” по медицина или съответно дентална медицина представят диплома за придобита специалност - оригинал или нотариално заверена;

- Свидетелство за съдимост - да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

- Квалификация по здравен мениджмънт по това решение се удостоверява съгласно изискванията и по смисъла на §3 от 3Р на Наредба № 9 / 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 3Л3

Разработката на Програма за развитието и дейността на „МЦ I – Ихтиман” ЕООД за тригодишен период /2015 - 2017/ трябва да отговаря на изискването - обем не повече от 80 /осемдесет/ стандартни печатни страници. „МЦ I – Ихтиман” ЕООД предоставя документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание, като същите ще бъдат на разположение на всички кандидати всеки работен ден от 03.08.2015 г. до 17.00 ч. на 17.08.2015 г. вкл. в Общинска администрация Ихтиман и ще ги получи срещу представено заявление и подпис в нарочен регистьр. На всеки кандидат ще бъдат предоставен и утвърден проект на договор за възлагане на управление на „МЦ I – Ихтиман” ЕООД срещу подпис в нарочен регистър.

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постьпване, в присъствието на кандидата, подал заявлението.

Място за подаване на документите и срок:

3аявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи в запечатан плик, и разработката в отделен запечатан плик, се подават лично или от упълномощено лице в деловодството на общинска администрация всеки работен ден от 03.08.2015 до 17.00 часа на 17.08.2015 г. включително. 3а всяко подадено заявление за участие в конкурса се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

4. Информация относно темите предмет на събеседване:

Димитър Бонев, тел. 0724/8-23-81, от 03.08.2015 г. до 17.00 часа на 17.08.2015 г.

5. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

18 август 2015 г., начало 10.00 ч., сграда на Общинска администрация Ихтиман, гр.Ихтиман, ул. „Цар Освободител”№ 123, 2 етаж, заседателна зала.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ