Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[16.07.2015]

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА „БЮДЖЕТ 2014” НА ОБЩИНА ИХТИМАН

Днес, 16.07.2015 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Ихтиман се проведе публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2014” на Община Ихтиман. В присъствието на общинското ръководство, служители и граждани, обсъждането бе открито от г-н Димитър Бонев, председател на ОбС Ихтиман. Г-жа Беатриче Търнаджийска, директор ОА, представи цифрите и фактите чрез презентация, включваща графики и сравнения с предишни периоди. Тя се обърна към присъстващите:

„Уважаеми дами и господа,

В изпълнение на чл. 140,ал. 4 от ЗПФ, който гласи, че председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на отчета по ал.1 от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината, организираме настоящото публично обсъждане.

Отчетът на Бюджета за 2014 г. е съставен в съответствие със ЗДБРБ за 2014 г; ПМС №3/15.01.2014 за неговото изпълнение; Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ихтиман; Решение №540/12.02.2014 г. на Общинския съвет гр.Ихтиман, с което беше приет бюджета на Община Ихтиман за 2014 г.

Целта на настоящата презентация е не само спазването на законодателството, но и запознаване на общността с това какви дейности и мероприятия са осъществени през годината с постъпленията от собствени приходи, с привлечените средства от Европейските фондове и други. При приемането на общинския бюджет се подчерта, че ръководството на общината ще насочи усилия към външни донори на средства – по програми и проекти, за да осъществи намеренията си през годината. Най-отличителните характеристики на Отчета на Бюджет 2014 са: балансираност, прозрачност, приоритетност при решаване на проблемите, целево разходване на публичните средства. При изпълнение на Бюджета през годината разчитането на разходите и ангажиментите следваше потока на постъпленията на средства и целевото им разходване.

За да реализира дейността си през 2014 г., Общината разчита на няколко източника на средства – постъпления от собствени приходи, постъпления от Централния бюджет, трансфери между бюджета и сметки за средства от ЕС, друго финансиране.

За 2014 г. Община Ихтиман е реализирала :

- собствени приходи в размер на 26,51 %

- целеви трансфери от ЦБ в размер на 71,94 %

-.други трансфери в размер на 1,55 %

При първоначален бюджет 10 739 634 лв. по приходите Бюджет 2014 е изпълнен към 31.12.2014 г. на 10 900 866 лв. Реализираните собствените приходи от имуществени данъци и неданъчни приходи са в размер на 2 889 817 лв. От собствени приходи – това са плащаните от гражданите местни данъци върху: недвижими имоти, наследствата, даренията, превозните средства и др.; местните такси за битови отпадъци, ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна; ползване на детски градини и ясли; технически и административни услуги и други местни такси.

Приходите от имуществени данъци са 630 585 лв.

В т.ч. Патентен данък – 21 192 лв.

Данък върху недвижимите имоти – 296 196 лв.

Данък върху превозните средства – 184 322 лв.

Туристически данък – 2597 лв.

Относителният дял на данъчните приходи спрямо общите приходи в бюджета са в размер на 5,78 %.,като най-голям е делът на данък недвижими имоти – 2,72%.

В приетия първоначален бюджет бяха предвидени и приходи от недобори от минали години. За целта бяха съставени

- Съобщения по чл.107, ал.3 от ДОПК – 60 бр. за физ. лица и 10 бр. за юридически лица;

- Актове за установяване на публично-общинско вземане – 44 бр.за физ. лица и 3 бр. за юридически лица;

- Разрешения за разсрочено плащане - 40 бр.

- Покани за доброволно плащане по чл. 107 - 20 бр.

- Задължени физически лица, дадени на публичен изпълнител – 3 бр.

- Приключени производства - 40 бр. събрани приходи от съставените актове 21 295 лв.

- Покани за доброволно изпълнение - изпратени 1 500 бр.

Резултатите от изпълнението на тази програма са следните:

- планувани недобори от данък сгради 35,31 %/

- данък МПС план 179,73 %/

- патентен данък план 135,92 %/

-такса битови отпадъци план 55,67%/

Реализираните неданъчни приходи са в размер на 2 259 232 лв.

В т.ч. Приходи и доходи от собственост - 1 192 249 лв. С най-голям принос са приходи от продажба на услуги стоки и продукция - 959 788 лв. и приходите от наем имущество в размер на 48 141 лв. 110,28 %. Ръстът спрямо предходната година на приходите от наем земя е 45 344 лв.

- Приходи от общински такси – 1010 007 лв. в т.ч. такса битови отпадъци 711 997 лв., технически услуги 71 675 лв., такса ползване на детски градини с приход 70 472 лв.

- Глоби, санкции, наказателни лихви и др. неданъчни приходи - 47 201 лв.

- Приходи от продажба на общинско имущество – 91 648 лв.

- Концесии – 55 622 лв.

- Внесени данъци – -168 369 лв.

- Др.неданъчни приходи, помощи и дарения – 30 874 лв.

Финансиране на разходи от местни приходи:

1. Данъчни приходи в размер на 630 858 лв., реализирана капиталова програма в размер на 725 318 лв. в т.ч. Реализиран приход от данък МПС в размер на 184 322 лв. изплатени за асфалтиране – 255 226 лв.

2. Приходи от такси детски ясли и градини – 76 543, направени разходи за издръжка на детските заведения - 364 888 лв.

3. Събрани такси за Домашен социален патронаж - 52 856 лв., изразходвани 173 057 лв.

4. От събраните местни приходи общината изцяло финансира или дофинансира следните дейности: читалищата, Исторически музей, спортни клубове, клубове на пенсионера, културни прояви и др.

Изпълнение на разходите:

Разпределението на разходите по функции е както следва:

- Общо държавни служби – в размера на тези средства се включват организирането и провеждането на избори, средства за обезпечаване на трудовия ресурс, зает в администрацията и общинския съвет и тяхната издръжка в размер на 12,42 %;

- Отбрана и сигурност - 3,46 % са усвоени за организиране дейностите по вътрешната сигурност и отбранително –мобилизационната подготовка, за работа на комисията за Противообществени прояви на непълнолетни и обществени възпитатели;

- Образование - 44,56 % за обезпечаване на средства за заплати и осигурителни плащания ,издръжка и капиталови разходи;

- Здравеопазване - 1,48 % за ФРЗ на медицинските сестри в детските градини и здравните кабинети по училища, здравни медиатори и млечна кухня, както и издръжката им и капиталовите разходи.

- Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 7,06 %. Основният контингет на хората, ползващи се от тази услуги са пенсионери, хората в неравностойно положение; хора с ниски доходи; с трайни увреждания, за които е трудно да посрещат ежедневните си разходи без грижа и подкрепа.

- Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство - 16,38 %, като в тази група са отчетени разходите за БКС, В и К, улично осветление, екология, чистота, изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа;

- Почивно дело, култура, религиозни дейности и спорт - 4,09 %, включващи почивно дело и социален отдих, спортни бази и спорт за всички, читалища, Исторически музей, религиозни дейности, други дейности по културата;

- Икономически дейности - 10,16 % - Общинско горско предприятие, служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища, дейности по транспорта, общински пазари и тържища.

- лихви - 0,39 %.

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Ихтиман е на разположение в Общински съвет гр.Ихтиман, както и е публикуван на Електронния портал на общината на адрес: http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=84&objtype=5&obj_id=9 , папка „Годишни отчети 2014”.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ