Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[13.07.2015]

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ИХТИМАН”

Днес в сградата на Община Ихтиман, заседателна зала на ОбС, се проведе заключителна конференция по проект „Подобряване на професионалната квалификация и мотивация на служителите на Община Ихтиман”, договор за безвъзмездна финансова помощ

№ М13-22-150 от 19.08.2014 г. от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14. Събитието бе открито от г-н Петър Янински – ръководител на проекта, а официален гост бе г-н Георги Илиев, зам.-кмет на Община Ихтиман.

„Общата цел на проекта е подобряване на административно обслужване в Община Ихтиман чрез обучение на служителите в общинската администрация. Тя е изпълнена като в рамките на проекта са обучени 115 служители от общинската администрация, като същите са получили и сертификати – посочи в презентация г-жа Цветелина Хаджийска.

Чрез придобитите знания и умения в резултат на изпълнението на настоящия проект Община Ихтиман ще допринесе, както за изпълнението на стратегическата цел на Оперативна програма „Административен капацитет” за подобряване на работата на държавната администрация и качественото обслужване на гражданите и бизнеса, така и за реализирането на очакванията на гражданите и бизнеса към повишаване ефективността на работа на служителите и качеството на предоставяните услуги.

Основните реализирани дейности в проекта са:

* Обучения в ИПА по теми свързани с юридически и икономически умения;

* Обучения по английски език;

* Обучение по ключови компетентности;

* Информация и публичност.

Проектът е управляван от екип: Петър Янински – ръководител на проекта, Милка Илова – счетоводител на проекта, Веска Ричева – координатор на проекта, Цветелина Хаджийска – технически сътрудник.

Пресконференцията завърши с благодарност към всички колеги за положените усилия за успешното реализиране и приключване на проекта.

Общата стойност на проекта е 83 897,00 лв., с продължителност 12 месеца и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ