Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[29.06.2015]

О Б Я В Я В А ЗА К О Н К У Р С

Конкурс за избор на партньор за участие в проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот”

ОБЩИНА ИХТИМАН, ул. “Цар Освободител” № 123, тел. 0724/82381, факс 0724/82550 На основание чл.59 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с подготовка на проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет №3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С

за избор на партньор за участие в проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

По настоящата процедура са допустими следните партньори:

• Доставчици на социални услуги;

• Неправителствени организации, които отговарят на следните условия:

- да са учредени и регистрирани съгласно действащото българско законодателство;

- да имат централно управление или клон на територията на България;

- да притежават съответни лицензионни/регистрационни документи съгласно българското законодателство за сходна услуга;

- общо за приключилите две предходни финансови години, да разполагат с финансов ресурс (съгласно приложени ОПР и Счетоводен баланс) равен или по-голям от 20% от стойността на прогнозните средства, които партньорът ще разходва по проекта;

- да отговарят на правилата в областта на минималните помощи по отношение на конкретната безвъзмездна финансова помощ.

Изисквания към кандидатите за партньори:

1. Да имат поне един осъществен проект в сферата на социалните услуги или поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение;

2. В случай, че кандидатите за партньор участват в предоставянето на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на потребителите (например: личен асистент, социален асистент, домашен помощник и др.), да докажат, че имат собствен персонал, назначен на трудов договор.

3.Да декларират, че отговарят на обстоятелствата, включени в Декларация на партньора - Приложение І към Формуляра за кандидатстване.

Обстоятелствата се декларират от лицата, които са овластени да представляват партньора/ите (независимо дали го представляват заедно или поотделно) и са вписани в търговския регистър или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или са определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване.

Избраният партньор, преди сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ, доказва обстоятелствата с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, като се спазват изискванията на чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление.

Дейностите на проектното предложение са съгласно Насоките за кандидатстване, достъпни на http://ophrd.government.bg/view_doc.php/7021

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

1.Заявление по образец;

2.Удостоверение за актуално състояние от кандидата за партньор, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайната дата на кандидатстване - копие, заверено от партньора с подпис и текст „Вярно с оригинала”;

3. Счетоводен баланс и ОПР за 2013 и 2014 финансова година - копие, заверено от партньора с подпис и текст „Вярно с оригинала”;

4.Съответни регистрационни и/или лицензионни документи - удостоверение за вписване в регистъра на Агенция за социално подпомагане за сходна социална услуга, лиценз, издаден от Държавната агенция за закрила на детето (в случай, че кандидатът за партньор участва в предоставянето на социални услуги) – копие, заверено от партньора с подпис и текст “Вярно с оригинала”;

5.Договор/и за изпълнение на проект/и в сферата на социалните услуги или документи, доказващи поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение - копие, заверено от партньора с подпис и текст “Вярно с оригинала”;

6.Договори на наетия собствен персонал - в случай, че кандидатът за партньор участва в предоставянето на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на потребителите (например: личен асистент, социален асистент, домашен помощник и др.) - копия, заверени от партньора с подпис и текст “Вярно с оригинала”;

7.Декларация на кандидата за партньор - Приложение І към Формуляра за кандидатстване;

8.Декларация за минимални и държавни помощи - Приложение ІІ към Формуляра за кандидатстване.

Заявлението по образец, Декларацията за партньора, Декларацията за минимални и държавни помощи са достъпни на сайта на Община Ихтиман www.ihtiman-obshtina.com– рубрика „Новини и събития” - documentacia-nezavisim-jivot.zip. Моля посетете следния линк: http://dox.bg/files/dw?a=fc6d794551

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в срок от 29 юни 2015 г. до 3 юли 2015 г. в сградата на Община Ихтиман, гр.Ихтиман, ул. „Цар Освободител” 123 , Център за административно обслужване.

С одобрения кандидат се сключва споразумение за общинско сътрудничество, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА.

Калоян Илиев

Кмет на Община Ихтиман

Още информация вижте тук

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ