Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[24.06.2015]

ПОКАНА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ОПАК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА.

С настоящата покана бихме желали да Ви информираме за възможността да вземете участие в заключителната пресконференция по Проект „ Подобряване на професионалната квалификация и мотивация на служителите на Община Ихтиман” по Оперативна програма „Административен капацитет”, Съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, по приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2 – 14.

Пресконференцията ще се проведе на 13.07.2015 г. (понеделник) от 10.00 часа в сградата на Община Ихтиман (заседателната зала - ІV етаж). Участие в нея ще вземат Кметът на Община Ихтиман - г-н Калоян Илиев, екипа по проекта, представители на общинската администрация и граждани.

Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с изпълнените дейности по проекта.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ