Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[11.05.2015]

ЗАПОЧВА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ №82 252 – ОТ ГАРА ИХТИМАН – СЕЛО ЧЕРНЬОВО, СЕЛО ПОЛЯНЦИ ДО РАЗКЛОНА С ПЪТ III-822”

Община Ихтиман стартира изпълнението на проект по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. Проектното предложение „Рехабилитация на общински път №82 252 – от гара Ихтиман – село Черньово, село Полянци до разклона с път III-822” на Община Ихтиман е одобрено, като сумата е 5 727 452. 86 лв.

На 11.05.2015 г. в изпълнение на Договор №23/321/01507 от 14.12.2013 г. между Община Ихтиман и ДФ „Земеделие” се проведе среща в сградата на общината на ул. „Цар Освободител” №123, на която се подписа Акт №2 за откриване на строителната площадка.

На събитието присъстваха представители на ДФ „Земеделие” в лицето на г-жа Милена Струмова - гл. експерт ОД София област, ПСМП – ДПДФ „Земеделие”-РА и г-жа Емилия Христова - ст.експерт ОД София област, ПСМП – ДПДФ „Земеделие”-РА. От страна на изпълнителя „Автомагистрали Черно море” АД на срещата бе инж. Тодор Кяжовски - ръководител група в строителството, както и инж. Ясен Ишев, управител на „Консулт инженеринг” ЕООД София - фирмата за строителен надзор. Г-н Калоян Илиев, кмет на Община Ихтиман и инж. Тони Кацаров, зам.-кмет представиха своя екип, който работи по проекта – инж. К. Проданов, инж. П. Добрев и г-н Д. Кацаров.

Изпълнението на проект „Рехабилитация на общински път №82252 - от гара Ихтиман - село Черньово, село Полянци до разклона с път III-822”, финансиран по ПРСР 2007-2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” ще доведе до подобряване качеството на живот на хората и на следващите поколения и създаване на връзки между отделни села, предимно по периферията и във високите части на общината, които са силно възпрепятствани от лошо състояние на пътищата или липсата на такива, както и подобряване транспортните комуникации на територията на общината.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ