Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[29.04.2015]

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КАМПАНИЯТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020"

Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС (ОИЦ-София) проведе днес, 29.04.2015г. от 12.00 часа в сградата на Общинска администрация информационна среща в рамките на Кампанията „Да създадем заедно България 2020". Екипът на ОИЦ-София представи резултатите от проведеното анкетно проучване, чиято основна цел бе анкетираните да споделят своето мнение какви проекти да бъдат реализирани на територията на всяка община. Резултатите са в две части и обхващат от една страна Софийска област, от друга – конкретни резултати от Община Ихтиман. Г-н Антон Андонов, експерт „Комуникация и информация" в Областен информационен център София-град и София-област представи обобщените данни. Според гражданите на общините трябва да бъдат подобрени пътната инфраструктура, ВиК-инфраструктурата, социалните услуги, да бъдат открити нови работни места, населените места да бъдат озеленени и осветени. Други от очертаните проблеми касаят изграждането на детски площадки и подпомагане на земеделските производства. Бяха представени възможностите за кандидатстване по всяка проектна идея.

За участниците в анкетата бяха осигурени награди от ОИЦ-София.

Областен информационен център - София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001, изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ