Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[24.04.2015]

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 28 април 2015г., от 11.00 часа в заседателната зала на Община Ихтиман ще се проведе пресконференция за представяне на резултатите от завършилия Първи етап от проекта “Подготовка и реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Ихтиман".

Проектът се изпълнява по Договор DIR-51011119-C014 . Извършен е пълен набор от хидроложки, хидро-геоложки, геоложки и демографски проучвания. Изработен е План за управление на утайките, както и подробен устройствен план за пречиствателна станция за отпадни води в землището на град Ихтиман, в местността „Геови върби”.

Плановете включват ВиК МРЕЖА:

- реконструкция на канализационни клонове, които нямат необходимата проводимост и изграждане на нови с дължина до 8,100 км и до 558 бр. СКО.

- реконструкция на водопроводни клонове и изграждане на нови по трасето на канализационни, които са предвидени за подмяна с дължина до 8,500 км и до 590 бр. СВО;

- дъждопреливна шахта, отливаща дъждовните води от целия град.

- отливен канал до точката на заустване в река Мътивир с дължина до 1,500 км.

Предстои изпълнението на Втория етап от Проекта, което ще се финансира от новата Оперативна програма Околна среда 2014-2020.

Целите на всички досегашни и предстоящи дейности са :

• по-ефективно използване на водния ресурс;

• подобрено качеството и надеждност на подаването на питейна вода за потребителите съгласно стандартите на Директива на ЕС 91/271;

• осигурява непрекъснатост на водоснабдяването за абонатите, спестяване на енергия и разходи по поддръжка и ремонти на мрежата;

• минимизиране на загубите на питейна вода, следствие на аварии по мрежата;

• увеличаване броя на населението, чиито отпадъчни води се отвеждат чрез канализационната мрежа към пречиствателната станция за пречистване, съгласно изискванията на Директива ЕС 91/271

• предотвратяване на инфилтрацията и попадането в канализацията на подпочвени води, чрез реконструкция на част от мрежата;

• намаляване на риска от наводнения чрез улавянето на повърхностните води;

• подобряване на санитарно-хигиенните условия за живот и намаляване здравния риск за населението.

Разработени са плановете и за пречиствателна станция за отпадни води, която да покрие капацитет от 15 500 еквивалент жители; довеждащ колектор до ПСОВ с дължина до 310 м; довеждащ водопровод до ПСОВ с дължина до 500 м;довеждащ електропровод ( 20 kV ) до ПСОВ с обща дължина до 245 м.

Целта на проекта е подобряване на екологичната обстановка на градската среда, условията на бит и отдих на населението, както и покриване на изискванията на Европейското законодателство за околната среда.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ