Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.04.2015]

Г. КОСТОВ, ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО УЧАСТВА В ЗАЛЕСЯВАНЕ

Инж. Георги Костов, заместник-министър на земеделието и храните и г-н Калоян Илиев, кмет на Община Ихтиман днес взеха участие в залесяване на няколко километра от с. Веринско. След засаждането на фиданките, те разговаряха с ръководители, работници и служители на Общинско горско предприятие, „Еледжик 99” ЕАД, ТП „Държавно горско стопанство Ихтиман”, които също се включиха в мероприятието. Предвидено е засаждането на три дървесни вида подходящи за района - сребролистна липа, зимен дъб и обикновен бук на площ надвишаваща 600 дка. „Приветствам тази обществено полезна инициатива на Община Ихтиман, която създава заетост, а това е много важно за района ви!” – отбеляза заместник-министър Костов.

Предмет на проектираното залесяване са изоставени земеделски земи, вследствие маргинализацията на района, неизползвани повече от три години. Намерението на Община Ихтиман е да спре деградацията на земите чрез залесяване, за което е прието Решение на Общински съвет и е изготвено техническо задание за проектиране. Основни цели, които ще се постигнат със залесяването са ограничаване и спиране процеса на деградация, ландшафтно оформяне на територията, създаване заетост на местното население и създаване условия за развитие на пчеларството, респ. местния бизнес, екологичен ефект, намаляване наносното натрупване в чашките на микроязовирите и др.

Дейностите са по спечелен проект на Община Ихтиман на стойност 355 824 лв. с наименование „Залесяване на имоти, собственост на Община Ихтиман, представляващи изоставени земеделски ниви в землището на с. Веринско”, обхващащ общо 605,700 дка. Периодът на действие е 24 месеца, но не по-късно от 15.08.2015 г.

Проектът е по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Целта на 223 Мярка от ПРСР е да се увеличат залесените местности, да се подобри водният баланс и да се намали почвената ерозия. Мярката е създадена с екологична насоченост. Тя спомага за опазване на климата, водите, почвите, както и растителното и животинско многообразие.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ