Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.03.2015]

ОБЯВЛЕНИЕ

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”- гр. Ихтиман обявява процедура за възлагане на обществена

поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма "а" на Закона за обществените поръчки с предмет: „Ежедневна доставка на закуски за децата от подготвителните групи и на учениците от І до IV клас в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Ихтиман”

Връзка за достъп до документацията за участие:http://dox.bg/files/dw?a=230368299d

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ