Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[04.03.2015]

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАПОВЕД № РД-02-15-25/ 10.02.2015 Г. НА МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПО ЧЛ. 124А ОТ ЗУТ

На основание чл. 124б, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), приложена е изпратена за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Заповед № РД-02-15-25/ 10.02.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която се допуска изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 10690.199.422, находящ се в землището на с. Веринско, община Ихтиман, Софийска област за тягова подстанция „Ихтиман”, част от проект „Модернизация на ж.п. линия София – Пловдив: ж. п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември” и парцеларен план за присъединителни и захранващи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и за изместване на трасетата и площадки на съществуваща техническа инфрастуктура, засегната от основния проект.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ