Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[04.03.2015]

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАПОВЕД № РД-02-15-26/ 10.02.2015 Г. НА МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПО ЧЛ. 124А ОТ ЗУТ

На основание чл. 124б, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), приложена е изпратена за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Заповед № РД-02-15-26/ 10.02.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която се допуска изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Модернизация на ж.п. линия София – Пловдив – железопътен участък Ихтиман – Септември” на територията на община Ихтиман, Софийска област и община Септември, област Пазарджик.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ