Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[15.01.2015]

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

обявява конкурс за избор на обществени възпитатели за работа към МКБППМН - гр. Ихтиман за 2015 г. на граждански договор

І. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Да притежава необходимата квалификация /висше образование - педагогика, психология, социални дейности, социология, право и други с подготовка и доказан опит, умения и комуникативност при работа с деца/.

2. Да не е осъждан, да се ползва с висок морал и добро име в обществото.

3. Да притежава умения за работа с деца и преди всичко на деца с асоциално поведение, с агресивно поведение, конфликтни, с трудности в социализацията и общуването, с девиантно поведение.

4. Познаване нормативната уредба за работата с деца, както и за работа с деца с противообществени прояви и структурите в системата за БППМН.

5. Да не участва в общности с асоциална насоченост.

6. Да познава съвременните форми и методи за работа с деца с девиантно поведение.

7. Да не работи на повече от едно работно място на трудов и граждански договори и да разполага с достатъчно време за да изпълнява задълженията си от ЗБППМН.

ІІ. Характер на работата:

1. Общественият възпитател извършва индивидуална, корекционно-възпитателна работа с определените му от местната комисия деца, съгласно изискванията на Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Закон за закрила на детето, Статут на обществения възпитател и всички нормативни документи, свързани с тях.

2. Общественият възпитател взаимодейства с родителите, инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класните ръководители, педагогическите съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции.

3. В зависимост от професионалната си квалификация, общественият възпитател дава консултации по конкретни проблеми в консултативния кабинет на МКБППМН.

4. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи във връзка със спазването на нормативни актове, касаещи малолетните и непълнолетните; в проверки по конкретни поводи, включително и по изпълнение на мерките по чл.13, ал.1, т.6, 7 и 8 от ЗБППМН.

ІІІ. Етапи на провеждане на конкурса:

1. І етап - подбор по документи.

2. ІІ етап - тест и решаване на практически казус.

3. ІІІ етап - интервю и събеседване с кандидатите.

ІV. Необходими документи за кандидатстване:

1. Задължителни:

- заявление до председателя на МКБППМН - гр. Ихтиман - свободен текст с актуален телефонен номер;

- копие на диплома за завършено висше образование

- професионално CV;

- свидетелство за съдимост;

- копие на лична карта.

2.Документи за допълнителна квалификация:

- компютърна грамотност;

- документи, удостоверяващи допълнителна професионална квалификация за работа с малолетни и непълнолетни, извършили или склонни към извършване на противообществени прояви.

V. Срокът за приемане на документи е от 26.01.2015 г. до 16.00 часа на 30.01.2015 г.

VІ. Документите се подават в деловодството на Община Ихтиман – гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” №123, в запечатан , непрозрачен плик с името на кандидата и конкурса, за който кандидатства.

Списъците на допуснатите и недопуснати кандидати във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на партерния етаж на общината и на електронния портал на Община Ихтиман / http://www.ihtiman-obshtina.com/.

За допълнителна информация - тел:0886399061 - Секретар на МКБППМ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ