Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[15.12.2014]

ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Община Ихтиман е бенефициент по проект финансиран по ОПАК с рег. № М 13-22-150/19.08.2014 г., с наименование „Подобряване професионалната квалификация и мотивация на служителите на община Ихтиман”.

Тридневно обучение (12-14.12.2014 г) с обща продължителност 18 учебни часа бе проведено за служители на общинската администрация в курорта Слънчев бряг. Целевата група включваше кмет, заместник-кметове, всички служители на ръководни постове, както и такива без ръководни функции.

Темата „Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективност на екипите в общинската администрация” отговаря на специфичните цели - повишаване капацитета на служителите на администрацията на Община Ихтиман, чрез реализиране на инвестиции в човешки ресурс.

Основните цели на тренинга бяха: Придобиване на повече умения за наблюдение и анализ на личната ефективност; Идентифициране на собствени вярвания и представи на тема „време”; Повишена осъзнатост към причините, които спомагат за ефективността/неефективността при управление на времето; Развитие на умения за поставяне на ясни цели и изграждане на план за действие за тяхното постигане; Придобиване на познания и умения за приоритизиране на задачите и целите; Обогатени познания и опит с инструменти за ефективно планиране; Придобиване на практически опит за справяне с „крадците на време”.

В резултат на проведеното обучение служителите на Община Ихтиман достигат до отговор на няколко основни въпроси, а именно: Осмисляне на концепцията за време; Осъзнаване на собствения стил на работа; Локализиране на „изяждащите времето” условия и причини; Повишаване на личните умения за планиране и управление на времето; Осъзнаване силата на споразумението със себе си и другите; Осигуряване на баланс между лични и професионални цели; Реализирани първи стъпки в ефективното управление на времето. Методологията представляваше директно, интерактивно обучение (в т.ч. работа в малки групи) включващо презентация, работа по казуси, ролеви игри и поставяне на практически задачи. Обучението по т.нар. Дейност 3 бе извършена от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП.

Участниците ще получат сертификати.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ