Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[03.12.2014]

ОБЯВЛЕНИЕ

До всички участници и заинтересовани лица в процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги за управление и отчитане на проект: „Рехабилитация на общински път №82 252 – от гара Ихтиман – село Черньово, село Полянци до разклона с път III-822“ по проект, финансиран по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 23/321/01507 от 14.12.2013 г.

гр.Ихтиман, 03.12.2014 г.

Връзка за достъп:

http://dox.bg/files/dw?a=6bedf3959a

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ