Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[26.11.2014]

ОБЯВЛЕНИЕ ГР.ИХТИМАН, 26.11.2014 Г.

До всички участници и заинтересовани лица в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на общински път № 82 252 – от гара Ихтиман – село Черньово, село Полянци до разклона с път III-822“ по проект, финансиран по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 23/321/01507 от 14.12.2013 г.

гр.Ихтиман, 26.11.2014 г.

Връзка за достъп:

http://dox.bg/files/dw?a=cc39a419bf

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ