Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[30.09.2014]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман съобщава на всички участници и заинтересовани лица датата, часът и мястото на отваряне на офертите постъпили за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на служителите на община Ихтиман” по проект „Подобряване на професионалната квалификация и мотивация на служителите на община Ихтиман” съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Рег. № М 13-22-150/19.08.2014г., който се осъществява с финансовата подкрепа по оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, както следва: 02.10.2014г. от 10.00 часа в заседателната зала на ІV етаж в административната сграда на община Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ