Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[24.09.2014]

ЗАПОВЕД НА КМЕТА

С цел осигуряване на нормална обстановка при подготовката и провеждането на изборите за Народно събрание насрочени за 5 октомври 2014 г., на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,

З А Б Р А Н Я В А М:

Излизането на ловните дружинки на 5 октомври 2014 г. в района на град Ихтиман и съответните села.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението в община Ихтиман.

Заповедта да се връчи на Председателя на Ловно-рибарското дружество, Директора на ДЛ за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на горната заповед възлагам на г-н Янински –Секретар Община Ихтиман, Началника на РУП-Ихтиман, кметовете на населените места и кметски наместници в общината.

КАЛОЯН ИЛИЕВ /п/

Кмет

Община Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ