Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[18.09.2014]

ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ”

Във връзка с реализацията на проект „Подкрепа за заетост” по ОП РЧР и реализираните икономии на финансови средства, Дирекция „Бюро по труда” гр. Ихтиман стартира прием на заявки за разкриване на работни места от работодателите от реалния сектор за период от 09.09.2014 г. до 26.09.2014 г.

Целта на Проекта е насърчаване на работодателите да осигурят заетост на лица от уязвимите групи на пазара на труда. Осигурявайки стимули за бизнеса под формата на субсидия за възнаграждения, ще се инвестира и в знанията и уменията на наетите безработни, като им бъде осигурено обучение по ключова компетентност 5 „Умения за учене”, необходима за адаптиране към условията на новата работа.

Осигуряването на субсидирана заетост на всеки работодател, който е наел безработни лица по Проекта, е за срок от 6 месеца.

Целева група по Проекта:

Безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, с фокус към трайно безработните с ниска професионална квалификация и недостиг на умения, безработни с ниско образование и безработни от етническите малцинства.

В Проекта могат да участват:

Работодатели от реалния сектор, които разкриват работни места във всички сфери на икономиката, с изключение на такива, осъществяващи дейност в сферата на селското, горското и рибното стопанство и отговарящи на следните условия:

- Да са регистрирани по действащото законодателство

- Да нямат изискуеми публични задължения

- Да нямат задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти на ОП РЧР

- Да осигурят наставник, който да обучава по КК 5 „Умения за учене” и наставлява от 1 до 15 наети по проекта лица.

На работодателя се предоставят средства за:

- Месечно възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година

- ? минимална работна заплата за наставник, плюс осигуровките за сметка на работодателя, върху тази сума

- Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 и чл. 319 от КТ за наетите безработни лица

- Осигурителни вноски за сметка на работодателя

- Възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от КСО за наетите безработни лица

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ