Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП 00140-2016-0004
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание Избор на изпълнител за предоставяне на пакет консултантски услуги за реализация на проект с работно заглавие „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр.Ихтиман, община Ихтиман“, включващи: изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане необходимо на община Ихтиман за кандидатстване с проект по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., последващо изготвяне в случай на сключен договор за отпускане на финансова помощ на необходимите документации по реда на ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта, предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ, по ПРСР 2014 г.-2020 г.
Дата на публикуване в профила на купувача 12.04.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 10.05.2016 до 16:00ч.
Публично отваряне на офертите 11.05.2016 от 11:00ч.
Мястото на отваряне Административната сграда на община Ихтиман - гр.Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123, ет. 4

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Договор №49  13.07.2016 
2. Решение №653  17.06.2016 
3. Протокол № 4  17.06.2016 
4. Протокол №3  08.06.2016 
5. Съобщение за дата, час и място на отваряне на ценовите оферти  27.05.2016 
6. Протокол № 2  27.05.2016 
7. Протокол №1  14.05.2016 
8. Решение за промяна  14.04.2016 
9. Решение  12.04.2016 
10. Обявление  12.04.2016 
11. Описание на документацията  12.04.2016 
12. Ценово предложение  12.04.2016 
13. Техническо предложение  12.04.2016 
14. Списък документи  12.04.2016 
15. Образци  12.04.2016 
16. Техническа спецификация  12.04.2016 
17. Договор-проект  12.04.2016 
18. Указания към участниците  12.04.2016