Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[19.05.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Наредбата за управлението на общинските пътища в община Ихтиман

Община Ихтиман на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА уведомява заинтересованите лица, че на редовното заседание на Общински съвет - Ихтиман през месец юни 2017 г. ще бъде прието решение за изменение и допълнение на Наредбата за управлението на общинските пътища в община Ихтиман. В срок от 30 дни от настоящото съобщение заинтересованите граждани и юридически лица могат да направят писмени предложения и становища.

МОТИВИ:

В деловодството на община Ихтиман е депозиран протест от Мирослав Ангелов – прокурор от ОП – София, и е образувано АХД № 420/2017г. по описа на Административен съд - София област, против чл. 21, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от Наредба за управлението на общинските пътища в община Ихтиман

Визираните норми намират място в наредба, която има за цел в съответствие действащи нормативни актове да уреди управлението на общинските пътища в община Ихтиман. Въпросната Наредба регламентира обществени отношения с местно значение, но съобразно нормативни актове с по-висока степен. При въвеждане на правните норми е недопустимо да се пренебрегне рамката на чл. 76, ал. 3 от АПК, според която общинските съвети издават нормативни актове, с които се уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. Идентично е правилото на чл. 8 от ЗНА.

Съгласно чл. 21, ал. 4, като и чл. 31, ал. 3 от Наредба за управлението на общинските пътища в община Ихтиман, решенията по чл. 21, ал. 3 и съответно разрешенията по чл. 31, ал. 3 са валидни за срок от една година, съответно имат срок на действие – една година.

Горепосочените определени в оспорваната наредба срокове противоречат на нормативен акт с по-висока степен, а именно – Наредба за специално ползване на пътищата, приета с ПМС № 179/04.07.2001г., изм. И доп. ДВ, бр. 90 от 15.11-16г. Съгласно чл. 8, ал. 3 и съответно чл. 18, ал. 3 от горепосочената НСПП изрично е въведен 2-годишен срок на валидност на горепосочените разрешения. В настоящият случай с оспорваната наредба общинският съвет е въвел други хипотези, които са различни и противоречат на нормативен акт от по-висока степен.

Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 8 от ЗНА подзаконовите нормативни актове, приемани от общинските съвети, следва да се основават на нормативни актове от по-висока степен при уреждането на обществени отношения от местно значение. Следователно те трябва да третират същите, само и единствено в рамките на допустимите граници, определени от по-висшия нормативен акт, като детайлизират неговото приложение.

В случая е налице несъответствие с нормативни актове от по-висока степен, паради което считам, че цитираните по-горе разпоредби следва да бъдат променени.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:

Общински съвет – Ихтиман на основание чл.21, ал.1, т.7 вр. т.23, вр. чл. 21, ал.2 от ЗМСМА реши:

В Наредбата за управлението на общинските пътища в община Ихтиман се правят следните изменения:

1. Изменя чл. 21, ал. 4, а именно: „Разрешението за специално ползване по ал. 3 е валидно за срок от две години.”

2. Изменя чл. 31, ал. 3,а именно: „Разрешението за специално ползване по ал. 1има действие за срок от две години.”

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ