Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[12.01.2017]

П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА ЕПИЗИООТИЧНА КОМИСИЯ НА ОБЩИНА ИХТИМАН

Днес, 11.01.2017г.. на основание Заповед № 36/10.01.2017г. на Кмета на Община Ихтиман и във връзка с писмо с вх.№ 06.00-2/09.01.2016г. от Областна администрация - Софийска област се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия в сградата на общината.

На срещата присъстваха:

1. Даниела Митева – зам. кмет - община Ихтиман

2. Чавдар Атанасов – ст. експ. “СА” – Община Ихтиман

3. д-р Генади Генадиев – ОВИ – Община Ихтиман;

4. инсп. Стефан Зашев - мл.експ. „ИКОС”;

5. Антон Манов – лесничей – ТП „ДГС” Ихтиман;

6. Борислав Кацаров – лов. надзирател СЛРД „Сокол” Ихтиман

7. Адриана Пандезова – инсп. РЗИ – Софийска област

8. инж.Сашо Чавдаров – инсп. “ЗН” – РД „ПБЗН” София

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Запознаване с епизоотичната обстановка в Софийска област и страната по отношение на болестта инфлуенца по птиците.

Докладва: д-р Генадиев – ОВЛ - Ихтиман

2. Набелязване и приемане на конкретни мерки за ограничаване на разпространението на болестта инфлуенца по птиците на територията на община Ихтиман.

Докладва: д-р Генадиев – ОВЛ - Ихтиман

3. Други.

Заседанието бе открито от г-н Чавдар Атанасов който запозна членовете с точките от дневния ред и поясни че епизоотичната комисия е свикана във връзка с чл.128 от ЗВМД, заповед № 36/10.01.2017г. на Кмета на Община Ихтиман и писмо с вх.№06.00-2/09.01.2017г. от Областна администрация - Софийска област. След това предложи комисията да премине към разглеждане на точките от дневния ред.

По първа точка беше дадена думата на д-р Генадиев.

Д-р Генадиев запозна членовете на комисията с актуалната епизоотична обстановка в страната по отношение на болестта инфлуенца по птиците, начини на предаване, разпространение, мероприятия и контрол.

Г-н Атанасов, предостави думата на присъстващите за предложения, допълнения и въпроси.

Г-н Чавдар Атанасов предложи така изложените мерки за профилактика да бъдат приети от комисията.

Мерките се приеха с единодушие от комисията и се взеха следните решения:

1.На осн. чл. 128 от ЗВД да се вземат конкретни мерки за предотвратяване на проникването на болестта инфлуенца по птиците на територията на общината.

2.Извършване на съвместни проверки с представители на ловно-рибарското дружество, държавни горски и ловни стопанства за наличие на умрели и болни птици.

3.Забранява се:

3.1.Провеждане на пазари и изложби на птици;

3.2.Разселване на пернат дивеч;

3.3.Придвижване и транспортиране на домашни птици;

4. Собственици на обекти в които се отглеждат птици да:

- подобрят мерките за биосигурност;

- не допускат излизането на птиците извън дворовете;

- не допускат контакт на домашни с диви птици;

- съхраняват в закрити помещения фуража за изхранване на птиците;

- уведомяват ветеринарния лекар при болни или умрели птици;

5. Кметове и кметски наместници уведомяват собствениците на птици да:

- отглеждат птиците в затворени помещения;

- отглеждат отделно водоплаващи от останалите видове;

- не пускат водоплаващи птици във водоеми където обитават диви птици;

- организиране на дезинфекционни площадки на обществени пътища;

- поставяне на обозначителни табели при нужда.

6. РУ на МВР да засили контрола върху транспортните средства превозващи домашни птици. При констатирани нарушения да се уведомят служителите на ОДБХ – София област.

7. Извършване на разяснителни кампании за населението.

По точка 3 от дневния ред нямаше предложения и мнения.

Заседанието беше закрито от г-н Чавдар Атанасов.

Телефони за подаване на сигнали и информация: 0884645337, 0887804100 д-р Генади Генадиев - ОВИ - Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ