Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[19.09.2016]

ЗАПОВЕД № 1079/19.09.2016 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН КАЛОЯН ИЛИЕВ

З А П О В Е Д

№1079 от 19.09.2016 г.

гр. Ихтиман

Във връзка с провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум на 6 ноември 2016 г. и на основание чл.41, ал.3 и чл.42 от ИК и чл.8 от ЗПУГДВМС

О П Р Е Д Е Л Я М:

Местата за обявяване на избирателните списъци, както следва:

За град Ихтиман:

І-ва секция - клуб І-ви квартал

ІІ-ра секция - вход на „ЕР-София”

ІІІ-та секция - фоайе на СУ „Хр. Ботев” І-ви етаж

ІV-та секция - фоайе на СУ „Хр. Ботев” І-ви етаж

V-та секция - клуб ІІІ кв. „Клисарци”

VІ-та секция - ресторант „Кочиово”, ж.к. „Стипон”

VІІ-ма секция - ресторант „Елит”

VІІІ-ма секция - фризьорски салон

ІХ-та секция - клуб ІV-ти квартал

Х-та секция - Болницата - приемна

ХІ-та секция - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

ХІІ-та секция - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

ХХХ-та секция - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

За кметствата:

Белица - магазин РПК

Бузяковци - кметството

Вакарел - 24-та – пощата, 25-та – читалището, 26-та – ТПК „Харамлиец”

Костадинкино - кметството

Пауново - магазин РПК

Борика - кметството

Веринско - клуб „Пенсионер”

Живково - читалището

Боерица - магазин РПК

Венковец - кметството

Полянци - магазин РПК

Черньово - кметството

Стамболово - кметството

Мирово - кметството

Мухово - магазин РПК

Настоящата заповед да се доведе до знанието на избирателите в града и кметствата чрез поставяне на информационното табло, публикувана на сайта на Община Ихтиман и в информационния бюлетин.

Копие от същата да бъде предадена на РИК за сведение, служба „ГРАО”, кметовете и кметските наместници в общината за сведение и изпълнение.

Контрол по заповедта възлагам на Секретаря на Община Ихтиман.

КАЛОЯН ИЛИЕВ

Кмет Община Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ