Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[01.08.2016]

ОБЩИНА ИХТИМАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ”МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I-ИХТИМАН

Община Ихтиман обявява конкурс за възлагане на управлението на ”Медицински център I-Ихтиман" ЕООД,

който ще се проведе на три етапа както следва:

Етап I – 31 август 2016 г. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

Етап ІІ- 31 август 2016 г. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на „МЦ I-Ихтиман" ЕООД за тригодишен период / 2016 - 2019 /;

Етап ІІІ - 31 август 2016 г. Събеседване с кандидатите. При необходимост комисията определя допълнителни дати за събеседване с кандидатите.

2. Изисквания към кандидатите:

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

2.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

2.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

2.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

3. Необходими документи, мястото и срок, в който да бъдат подадени:

- 3аявление за участие в конкурса

- Автобиография / европейски формат CV /

- Копие от документ за самоличност

- Удостоверение за актуално членство в БЛС/ Б3С / само за кандидатите лекари или стоматолози /

- Декларация, че кандидатът не е с отнети права да упражнява медицинска професия в Република България - само за кандидатите лекари или стоматолози

- Дипломи за завършено образование и квалификация съгл. чл. 4 ал.1 от Наредба N 9 / 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 3Л3 - оригинал или нотариално заверено копие

- Удостоверение за трудов стаж съгласно чл. 4, ал.1, т.2 от Наредба № 9/ 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 3Л3; / нотариално заверено копие на трудова книжка или друг документ удостоверяващ трудовия стаж/

- Кандидатите притежаващи образователна квалификационна степен магистър по медицина или съответно дентална медицина представят диплома за придобита специалност - оригинал или нотариално заверена;

- Свидетелство за съдимост - да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

- Разработката на Програма за развитието и дейността на "МЦ I-Ихтиман" ЕООД за тригодишен период /2016 - 2019/ се представя в отделен запечатан плик. Изисквания към писмената разработка: обем не повече от 80 /осемдесет/ стандартни печатни страници.

"МЦ I -Ихтиман" ЕООД предоставя документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание, същите ще бъдат на разположение на всички кандидати - всеки работен ден от 16.08.2016 г. до 17.00 ч. на 30.08.2016 г. вкл. в Общинска администрация Ихтиман и ще се получават срещу представено заявление и подпис в нарочен регистьр. На всеки кандидат ще бъдат предоставен и утвърден проект на договор за възлагане на управление На "МЦ I -Ихтиман" ЕООД срещу подпис в нарочен регистър. В деня определен за провеждане на конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постьпване в присъствието на кандидата, подал заявлението. 3аявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават лично или от упълномощено лице в запечатан плик и се завеждат в специален регистьр по реда на тяхното постъпване.

Място за подаване на документите и срок: 3аявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постьпване; разработката се представя в отделен запечатан плик - в деловодството на общинска администрация всеки работен ден от 16.08.2016 г. до 17.00 часа на 30.08.2016 г. включително. 3а всяко подадено заявление за участие в конкурса се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, дата и час на приемането му. Квалификация по здравен мениджмънт се удостоверява съгласно изискванията и по смисъла на §3 от 3Р на Наредба № 9 / 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 3Л3.

4. Информация относно темите предмет на събеседване: Николай Начев, тел. 0724/82381, от 16.08.2016 до 17.00 часа на 30.08.2016 г.

5. Дата, час и място за провеждане на конкурса: 31 август 2016 г. начало 09.30 часа - сграда на Общинска администрация Ихтиман, гр.Ихтиман, ул."Цар Освободител" 123, 2 етаж, заседателна зала.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ