Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[25.07.2016]

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СОФИЙСКА ОБЛАСТ СЪОБЩАВА

Уведомяваме ви, че срокът за подаване на декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 г. е 31 юли 2016 г.

Всеки собственик подава в Общинската служба по земеделие декларация, в която посочва формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите. Декларация, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици.

Всеки ползвател може да подаде заявление за участие в споразумение по чл. 37 В от ЗСПЗЗ с приложен опис на имоти за участие в масиви за ползване.

Съгласно чл. 37 В ал. 3 т. 2 от ЗСПЗЗ площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл. 37 Б, се разпределя между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наета земеделска земя в съответното землище, като „бели петна”.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ