Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[16.03.2016]

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г. и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че на редовното заседание на Общински съвет - Ихтиман на 31.03.2016 г. ще бъдат приети решения за изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г., както следва:

1. Ще бъсе допълнена т. 1 на глава трета на Програмата с поземлени имоти №№ 678004, 678005, 678006 и 678009, находящи се в землището на с. Мухово, ЕКАТТЕ 49450, община Ихтиман, Софийска област.

2. Ще бъде заличен текстът на глава четвърта на Програмата и ще бъде създадена т. 1 със следния текст: „Община Ихтиман има намерение да извърши замяна на поземлени имоти №№ 074013, 102068, 102235 и 102243, частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, община Ихтиман, Софийска област, за поземлен имот № 088018 – собственост на Професионална гимназия „Васил Левски“ – гр. Ихтиман, находящ се в землището на гр.Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, община Ихтиман, Софийска област, поради необходимостта от разширяване на границите на гробищния парк, съседен на имота на училището, както и включване на останалата част от имота в строителните граници на гр. Ихтиман, представляващо въпрос от изключително обществено значение с оглед на демографското разрастване на квартал „Изток“.“

3. В Програмата ще бъдат включени също така следните недвижими имоти:

- петно по одобрена схема с размери 6/3 м пред УПИ XI /ресторант/ в кв. 5 по плана на с. Мирово;

- УПИ VIII в кв. 51 по плана на с. Черньово;

- УПИ IX-319 в кв. 30 по плана на с. Стамболово.

На заседанието ще бъде прието и решение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман в частта за таксите за разглеждане на преписки и инвестиционни проекти от общинския експертен съвет по устройство на територията.

Документите за заседанието са достъпни в рублика "Общински съвет", подрубрика "Преписки", на електронния портал на Община Ихтиман.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ