Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[30.03.2016]

СЪОБЩЕНИЕ

Изх.№ 95.00-117/30.03.2016 г.

До всички заинтересовани

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: докладна вх. №95.00-117/24.03.2016 г. на инж. Тони Кацаров, зам.-кмет на Община Ихтиман за разглеждане на проект за ИПР за отреждане на УПИ II-2801 „Устройствена жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване”, кв.194 ,по плана на гр. Ихтиман в „Спортни дейности, жилищно застрояване, търговски и обслужващи дейности”.

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.61, ал.3 от АПК съобщава и обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена заповед №330/28.03.2016 г. на кмета на Община Ихтиман за одобряване на Проект за ПУП-ИПР, за УПИ II-2801 „Устройствена жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване”, кв.194 ,по плана на гр. Ихтиман за отреждане в „Спортни дейности, жилищно застрояване, търговски и обслужващи дейности”.

Проектът и заповед №330/28.03.2016 г. на кмета на Община Ихтиман се намират в Дирекция „Специализирана администрация”, в сградата на техническа служба на Община Ихтиман. Проектите и заповедта можете да разгледате в техническа служба на Община Ихтиман. В 30-дневен срок от обявяването, заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд София област чрез общинската администрация на Община Ихтиман.

/ Решение №III-8 / 25.03.2016 г. на 1 ОЕС/.

30.03.2016 г.

Община Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ