Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[13.05.2015]

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ЧИПР В КВ.14, С. ВЕРИНСКО

Изх.№ 94.0-14/17.04.15г.

До всички заинтересовани

ОБЯВЛЕНИЕ

Относно: ЧИПР в кв.14, с. Веринско, както следва:

между УПИ I-37 и УПИ X-36, кв.14, с.Веринско

между УПИ III-38 и УПИ X-36, кв.14, с.Веринско

между УПИ VI-35 и УПИ X-36, кв.14, с.Веринско

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.61, ал.3 от АПК обявява и съобщава на всички заинтересовани лица, че е изготвено ЧИПР в кв.14 по плана на с.Веринско и е издадена заповед № 401/15.04.2015г.

Заповед № 401/15.04.2015г. на Кмета на община Ихтиман се намира в Дирекция „ Специализирана администрация” в сградата на техническа служба. В 14 дневен срок от обявяването, заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд София област чрез общинската администрация на община Ихтиман.

/решение на ОЕС №2/08.04.2015г., закл. III-5/

12.05.2015г. От община Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ